Kategorie

Producenci

1.     Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich użytkowników sklepu sklep.hurtowniakorab.pl (dalej e-Korab), a także strony hurtowniakorab.pl. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze stron internetowych Spółki, którzy mogą, ale nie muszą, być Klientami Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Spółka Jawna. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z produktów i usług Spółki.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. przetwarza dane osobowe Użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych Spółki. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób Korab Narzędzia Ścierne Sp. J. wykorzystuje udostępnione przez Klientów dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu Klienta lub uzyskaniu jego zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej http://www.sklep.hurtowniakorab.pl/content/8-polityka-prywatnosci-sklepu-ekorab

 

2.     Jakie rodzaje informacji gromadzi firma Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J.

 1. Co do zasady, Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. zapewnia użytkownikom możliwość korzystania ze stron internetowych w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. logowanie lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. Na przykład, podczas zawierania Umowy poprzez sklep internetowy e-Korab konieczne jest, oprócz zaakceptowania Regulaminu korzystania ze sklepu internetowego e-Korab, wypełnienie przez Klienta formularza z danymi dotyczącymi wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres email)
 2. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi witrynami Spółki, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .) jest Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. z siedzibą w Brwinowie (05-840), przy ul. Pszczelińskiej 35A.
 4. Kontakt z Administratorem danych osobowych w Korab Narzędzia Ścierne Koralewski Koralewska Spółka Jawna można nawiązać pisząc list na adres Brwinów (05-840), przy ul. Pszczelińskiej 35A z dopiskiem: do Administratora danych osobowych lub pisząc wiadomość email na adres: administrator_danych_osobowych@hurtowniakorab.pl
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych
 6. Dane użytkowników sklepu internetowego e-Korab wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia – dokonania transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym, takim jak firmy przewozowe. Podmioty te nie będą wykorzystywać danych Klientów sklepu w żadnym innym celu. Ponadto dane zebrane o Klientach nigdy nie są sprzedawane podmiotom trzecim.
 7. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J., mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.            
 8. Okres przechowywania gromadzonych danych wynika z prawa handlowego i przepisów podatkowych.
 9. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych oraz Klientów. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Spółki przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. . nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem.
 10. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. Ponadto należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować danych dotyczących Klienta.

3.     Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych
 2. Dane użytkowników sklepu internetowego e-Korab wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia – dokonania transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym, takim jak firmy przewozowe. Podmioty te nie będą wykorzystywać danych Klientów sklepu w żadnym innym celu. Ponadto dane zebrane o Klientach nigdy nie są sprzedawane podmiotom trzecim.
 3. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J., mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.            

4.     Gromadzenie i przetwarzanie danych Klientów Korab Narzędzia Ścierne

 1. Okres przechowywania gromadzonych danych wynika z prawa handlowego i przepisów podatkowych.

5.     Bezpieczeństwo

 1. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych oraz Klientów. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Spółki przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. . nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem.
 2. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. Ponadto należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować danych dotyczących Klienta.

6.     Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Użytkownikom stron internetowych należących do Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J. przysługują na mocy RODO następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

7.     Jak długo będą przechowywane dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przechowywane przez Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp. J na podstawie wyraźnej zgody użytkownika lub Klienta. Z chwilą wycofania zgody dane przestają być przechowywane. Wyjątkiem od tej sytuacji jest przechowywanie danych do celów archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 5. ust. 1 lit e) RODO)

8.     Polityka dotycząca cookies

 1. Dla Państwa wygody Serwis sklep.hurtowniakorab.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty
 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Blokowanie zapisu cookies na komputerze, z przyczyn technicznych, uniemożliwia dokonywanie zakupów.
 3. Serwis sklep.hurtowniakorab.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
  1. - cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny sklep.hurtowniakorab.pl
  2. - cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)